Monday, May 14, 2012

TOP writers Contributers: update : Title Page

Please follow this format. Click on the picture to make it bigger. 
Rosas ng Digma
Akda ni
Pinaywriter
(Nina Rita Simon)

Teaser Line : Wala akong ibang kinatakutan sa buhay ko kundi ang mawala ka sa piling ko. 


EMAIL ADDRESS: pinaywritertop@gmail.com
CP # 09122458123


TITLE : TIMES NEW ROMAN 44
NAME : TIMES NEW ROMAN 20
TEASER LINE : TIMES NEW ROMAN 22


Teaser:
Habang nasa isang sikretong misyon na hindi natapos ng kanyang yumaong kapatid, natagpuan ni Efrim ang babaeng magpapabago ng kanyang buhay. Pero papaano niyang makukuha ang puso ng dalagang galit sa lahat ng mga militar?
Hindi sukat akalain ni Lia na magkakaroon siya ng utang na loob sa isang sundalo. Dati nang nasira ng mga sundalo ang buhay niya nang masabak sa engkwentro ang kanyang kapatid at kasintahan. Muli na naman bang mapupuno ng pait ang kanyang buhay dahil sa nagmamahal siya ng isang taong na inuuna ang tungkulin nito sa bayan kaysa sa kanya?


TEASER : TIMES NEW ROMAN 22

Chapter One

AYOKO!” malakas na sigaw ni Lia nang magising mula sa masamang panaginip na paulit-ulit niyang nakikita tuwinang ipinipikit niya ang mga mata. “Tama na….” impit ang iyak niya. Ayaw niyang marinig ng inang niya ang kanyang pagtaningis. Tiningnan niya ang orasang nasa gilid na lamesita sa tabi ng higaan. Alas kwarto. Lagi na lamang sa ganoong oras ay nagigising siya, nalukuban siya ng kilabot dahil hindi niya malilimutan ang isang alas-kwatrong nagdaan na nakaukit na sa kanyang pagkatao.
“Lia!” humahangos ang kanyang kapatid nang pumasok ito sa kusina.
“Kuya? Anong-?” nakita niya ang duguang damit nito. Hindi niya naiwasang matilian sa dami niyon.
Blah blah blah
No comments:

Post a Comment

What do you think?