Sunday, September 26, 2010

Korean words and sentences


Korean words and sentences

Hello An nyung ha se yo
Good morning (same age) Jal ja so
Good morning (older) Anyong he ju mu shut se yo?
Did you have lunch? Sik sa ha shut so yo?
Did you eat something already? (same age) Bob mok ot so yo?
Are you sleepy? Jol ryo yo?
Are you tired? Pi gon ha se yo?
I am fine. Jo a yo
Do you want to have class today? Oh neul sooup hal soo I sseo yo?
What did you do yesterday? O je mo het su yo?
How was your date yesterday? O je date u ttet na yo
How's the weather? Nal ssi ga o ddae yo
Is it raining? How's the weather?
Is it too hot in Korea? Han guk ma ni do wa yo?
Are you male or female? Nam ja ye yo? Yu ja ye yo?
Did you have a great weekend? Jo eun ha ru de se yo?
Have you been to Jeju island? Che ju do ga ba sso yo?
Where do you live O di se yo
Where is your hometown? Go hyang I eu (uh) di ae yo?
Do you drink? Sool ma sho yo?
What kind of drink do you like? O ton sool jo a he yo?
Are you drunk? Sool chi ha shut na yo?
Who's your favorite actor? Jo a ha nun bae woo ga nu gu e yo?
Who's your favorite singer? Jo a ha nun ga su ga nu gu e yo?
I missed you Bo go sip o se yo / Bo go se pos a yo
I'm sorry Mi an he yo
My name is Jae I rum eun _____________ ip ni da/ Nei ri mun (name) e yo
What is your name? I ru mi mo e yo
Is ____________ there? ________________ it so yo?
Is ____________ not there? ________________ up so yo?
I'll call you back Jun wha da si hal gga yo
Welcome back okaeri
How are you today? Gi bo ne o te yo?
How are you doing? Jal I su se yo?
Are you doing fine? Chal ji nae shut so yo?
What are you doing? Mo ha se yo?
What did you do today? O nul mo hat so yo?
What are you going to do this weekend? Joo mal e mo hae yo?
Are you busy? Ba pa yo
Let's study Kong bu hap si da
Are you ready? Jun bi de se yo?
What do you do? Ji go bi mo e yo
What is your major? Jon gong I mo e yo?
When Onje
Where Odisah
Where have you been O di it sut so yo
Who Nuga
What Mu ut sel
How Ottoke
Why We yo
Why did you do that? We gu re suh yo?
Do de che we gu re suh yo? Why on earth did you do that?
How old are you? Kiyapsa I e yo?
When is your birthday Singidi eun ja ye yo
Do you have the textbook? Kyo je bo go I sso yo?
Write on the diary please ll gi ssu se yo
Please write it on the diary Diary ae ssu se yo
Did you do your homework? Sook je hat so yo
Have you done your homework? Sook je het sso yo?
Have you read the articles? Sin moon il gut sso yo?
What do you like to do? Moo at ur I jo ah hae yo?
Repeat after me Tta ra ha se yo
Again Han bon do
One more time Majimak
Please read ll guh bo se yo
Listen carefully Jal gut do
Listen carefully and repeat after me jal dut go tta ra ha se yo
Let's try it one more time Da si han bun
Together Gachi
Don't worry Gok jung ma
Don't be embarrassed Tang hwang he ha ji ma se yo
Do you have any questions? Jil mun he se yo /
Do you want me to speak slowly Chun chun hee hal ka yo?
Can you hear me? Jal dul ri se yo
I don't know Molayo
Listen carefully Jal dul o bo se yo
Please wait Cham ka man yo
Can you understand me? I he he sso yo?
I understand Arra so yo
Of course Dang geun I ji
You're the best Che go e yo
Good job Cham jal heat au yo
Very good Jal ret so yo
You can do it Hal soo it sup ni da
It's okay Ken cha na yo
Not yet Aji gi yo
Sick Apayo
I'm sick today Onul apayo
Perfect wan byuk hae yo / hwan byeong he yo
Smart dok dok heyo
You're smart Dang shin eun dok dok he yo
I really like it No mu cho a yo
I'm worried Gok jung de yo
I'm impressed Kam dong hat so yo
Congratulations Chuka he yo / chuka chuka (same age)
Your English has improved a lot! Young ah ga ma ni neul at seo yo.
Him nae se yo Cheer up!
Happy Birthday Sang il chu ka hab ni da
Good luck to you Hang woon uhl bil o yo
Thank you Kam sa ham ni da / Go ma wo yo
Have a nice weekend Jumal jal bo ne se yo / Jo eun joo mal de se yo
Have a nice week Jo eun de se yo
See you later I ta ga pa yo
Have a nice day Jo uen ha ru dae se yo
See you tomorrow Nae il ba yo
I'm sorry our class is over Mi an he yo su op ma cho yo
Time is over Sigani da de so yo
Class is over Su op ma cho yo
Welcome Hwan young ham ni da / Chu man e yo
See you around Jo man gwan ba yo
See you next time Da ume ba yo
Good bye I'm going now d
Have a good night An hyung hi ju mu se yo
Goodnight Jal ja (yo)
Take care Jo sim ha se yo
You are so busy Ba pu ne yo
Concentrate Jib joong ha se yo
Please study hard Gong bu yal ssim hi ha se yo
Good night and sweet dreams Dwae ji kum ku se yo
Have a sweet dream Jo woon kkum ku se yo
Take a rest Shi se yo
This is our last class Onuli majimak su ob l ye yo


+++

Other Korean Expressions

Not correct Ani ye yo
Go Korea Han gok I gyu ra
No money Don upso
Yes Ye
No Aniyo
I Nanun
You No nun
Lonely Weru wayo
It's a secret Bi mil l ae yo
I don't like it Si ro hae yo
I can't believe it. Mot mit get seo yo
Introduce yourself Ja gi so ge hae ju se yo
Sad Sul Payo
I am sad Nanen sul po yo
Happy Heng buk he yo
I am happy Nanen heng buk he yo
Because of you Dang shin te mu ne
I am happy because of you. Dang shin te mu ne na nen heng buk heyo
Shy Bu gu ru wayo
Don't be shy Bu ggu ru haji ma se yo
I am shy Nanun Bu ggu ru wa yo
Scary Musa wayo / Mu seo war yo
Funny Ut gyu yo
Nervous Bulan heyo
Embarassed Tang hwang he se yo
Angry Hwa na so yo
Handsome Jal saeng gyut da
I'll miss you Ashiwayo
Yesterday Oje
Today Onul
Tomorrow Nae il
Now Chigum
Difficult O ryu wo yo
Complicated Pok jap he
I'm confused He kal ya yo
Really Jinja
na du / na do gu re yo Me too
Bo go ship o yo I want to see you / I missed you
Nadu bo go sip o yo I missed you too / I want to see you too.
No mu bo go sip o so yo I missed you so much
Na jung e boa yo See you later
Da u me ba yo See you next time
Nut ji ma se yo Don't be late
ll a (uh) na se yo Get up / wake up
Nong dam I ae yo It's a joke
I can't believe it Mo mit ge se yo
What can you see in the picture? Gu rime moga I so yo
I'm home Tadaima
Interesting Je mi it so yo
Little Jo geum
Very Aju
Much Man yi
I am hungry bae go pa yo
I am full bae bul lo yo
Funny Ut gyu yo
Please Je bal
I am beautiful Arum da war yo
Baby Agi
Pretty Ipuda
Friend Ching gu
We are friends Woorinun Chingu ye yo
Stop Hajima

No comments:

Post a Comment

What do you think?